91.výročie zjevenia Panny Marie a Dieťaťa Ježiša v Pontevedra

26.02.2017

připomínáme 91. výročí zjevení malého Božího Dítěte sestře Lucii v Pontevedra. Je to zároveň hlubší poznání - "Proč první soboty v měsíci?"...
Právě na tomto místě ve Španělsku se dnes koná připomenutí této události a můžeme být ve spojení modlitbou s Pontevedra také my.
Sestra Lucie o této událostí píše v knize vzpomínek:
"Dne 15. února 1926 se jí Ježíš zjevil jako dítě znovu. Ptal se jí, zda již rozšířila pobožnost (Pozn.- prvních sobot v měsíci) k Jeho Nejsvětější Matce. Vyprávěla mu o obtížích, které má její zpovědník, ale že její matka představená je ochotná zorganizovat šíření úcty. Zpovědník však řekl, že matka sama nezmůže nic.
Ježíš odpověděl:
"Je pravda, že tvoje představená sama nic nezmůže, ale s mou milostí může udělat všechno."
Vysvětlovala Ježíši, že někteří lidé mají potíže zpovídat se v sobotu a ptala se, zda by bylo platné jít ke zpovědi v rozmezí osmi dnů.
Ježíši jí odpověděl:
"Ano, a mohlo by to být ještě déle za předpokladu, že když mě přijímají, jsou ve stavu milosti a mají v úmyslu odčinit urážky vůči Mariinu Neposkvrněnému Srdci."
Potom se ptala:
"Můj Ježíši, a co když někdo zapomene tento úmysl vzbudit?"
Ježíši jí odpověděl: "Mohou jej vzbudit při další zpovědi, využít příležitosti jít co nejdříve ke zpovědi."
Dne 15. února jsem byly velmi zaměstnána svou prací a vůbec jsem o tom všem nepřemýšlela. Šla jsem vyhodit smetí za zeleninovou zahradu na totéž místo, kde jsem před několika měsíci potkala dítě. Ptala jsem se jej, zda zná Zdrávas Maria. Řeklo, že ano, a tak jsem je žádala, aby mi to řeklo tak, abych to mohla slyšet. Ale když neudělalo žádný pokus to říct samo, třikrát jsem mu to opakovala a nakonec jsem je prosila, aby to řeklo samo. Ale když zůstalo potichu a nebo s to říci samo Zdrávas Maria, ptala jsem se ho, zda ví, kde je kostel Panny Marie a ono odpovědělo, že ano. Doporučila jsem mu, aby tam chodilo každý den a modlilo se toto: "Ó, má nebeská Matko, dej mi své Dítě Ježíši!" Učila jsem jej to a pak jej opustila.
Dne 15. února 1926 jsem tam šla jako obvykle a našla tam opět dítě, jež se mi zdálo totéž, které jsem potkala posledně, a tak jsem se jej ptala:
"Žádalo jsi naši nebeskou Matku o Dítě Ježíše?"
Dítě se na mě podívalo a řeklo:
"A tý, rozšířila jsi ve světě to, o co tě žádala nebeská Matka?"
A v tomto momentě se proměnilo v zářící Dítě. Když jsem poznala, že je to Ježíš, řekla jsem:
"Můj Ježíši, Ty dobře víš, co mi můj zpovědník napsal v dopise, četla jsem ti to....
Odpověděl: "Je pravda, že tvá matka představená by sama nic nezmohla, ale s mou pomocí zmůže všechno. Stačí, když ti tvůj zpovědník dává svolení a že tvá představené se o tom zmíní, tím je to důvěryhodné, i když lidé nebudou vědět, komu to bylo zjeveno".
"Ale můj zpovědník mi napsal v dopise, že této pobožnosti ve světě nechybí, protože je mnoho duší, které Tě na první sobotu přijímají z úcty k Naší Paní a patnácti tajemstvím růžence."
"Je pravda, má dcero, že mnohé duše začínají první soboty, avšak málo z nich je dokončí, a ty, které je dokončí, to dělají proto, aby získaly přislíbené milosti. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly..."
(Sestra Lucie hovoří o Fatimě, 1. dodatek)
Ctihodná sestro Lucie dos Santos, oroduj za nás!
www.fatima2017.cz/.../91vyroci-od-zje...

Vytvorte si webové stránky zdarma!