Pápež František františkánom vo Svätej zemi: Už 800 rokov ste svedectvom pokoja

19.10.2017

Od príchodu františkánov do Svätej zeme uplynulo 800. rokov - RV

17/10/2017 15:51

POSUŇ ĎALEJ:

Vatikán/Svätá zem 17. októbra - "Ste ambasádormi celého Božieho ľudu." "Horliví v kontemplácii a v modlitbe, jednoduchí a chudobní, poslušní voči Rímskemu biskupovi, aj dnes sa usilujete žiť vo Svätej zemi vedľa bratov z rôznych kultúr, etník a náboženstiev, zasievajúc pokoj, bratstvo a rešpekt." To sú slová pápeža Františka, ktoré v liste adresoval františkánskej komunite prítomnej vo Svätej zemi už 800 rokov.

Misia františkánov v krajine Ježiša Krista sa začala 14. mája 1217, keď sa v Assisi konala generálna kapitula rehole založenej sv. Františkom. Rád sa vtedy rozhodol otvoriť pre misiu a poslať svojich bratov do celého sveta.

Komunita menších bratov františkánov v týchto dňoch pokračuje v oslavách 800. výročia svojej prítomnosti vo Svätej zemi. "Sv. František chcel pre seba a pre svojich spoločníkov život, ktorý by bol nasmerovaný von," vysvetlil generálny predstavený františkánov páter Michael Perry OFM a dodal: "Istým spôsobom menší bratia františkáni predvídali odporúčanie pápeža Františka, aby bola Cirkev v pohybe smerom von".

Dnešná prítomnosť františkánskych bratov vo Svätej zemi je podľa pápežových slov charakteristická "ochotou sprevádzať kroky pútnikov pochádzajúcich z celého sveta pohostinnosťou a vedením". Okrem toho, pokračuje v liste Svätý Otec, venujú sa "bádaniu archeologických svedectiev" a "pozornému štúdiu Svätého písma", držiac sa slov sv. Hieronyma, že "neznalosť Písma je nepoznaním Krista".

Ďalším vzácnym úsilím okrem spravovania posvätných miest je "služba miestnym cirkevným komunitám". "Povzbudzujem vás," uvádza ďalej v liste adresovanom kustódovi Svätej zeme pátrovi Francescovi Pattonovi OFM pápež František "aby ste vytrvalo povzbudzovali týchto našich bratov, predovšetkým tých najchudobnejších a najslabších; [aby ste pokračovali] vo výchove mladých, ktorí často riskujú, že stratia nádej v kontexte ešte stále bez mieru; [aby ste pokračovali] v prijímaní starých a v starostlivosti o chorých, prežívajúc konkrétne v každodennosti skutky milosrdenstva".

Svätý Otec ďalej v liste ubezpečuje bratov františkánov, že celý Boží ľud bude túto ich službu naďalej podporovať, a to aj prostredníctvom Kongregácie pre východné cirkvi a dôležitej "Zbierky pre Svätú zem", ktorá prispieva k tomu, aby "sa viera v Ježišovej krajine zviditeľnila skutkami".

"My františkáni," reaguje na 800. výročie kustód Svätej zeme páter Patton, "považujeme týchto osemsto rokov za prejav prozreteľnosti, vernosti a Božej dobroty voči nám, lebo si zvolil jednoduchý, chudobný, mnohofarebný a niekedy dokonca aj tak trochu chaotický nástroj, akým sme my, aby sme pokračovali nie v našich, ale v jeho dejinách, ktoré sú vždy dejinami spásy".

Na spomienkových slávnostiach, ktoré vyvrcholia v stredu 18. októbra ďakovným koncertom žiakov z konzervatória kustódie Svätej zeme, kde študujú kresťania, moslimovia a židia spoločne, sa zúčastňuje aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri. -ej- 

Vytvorte si webové stránky zdarma!